ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Δ&Κ Ο.Ε.”   λειτουργώντας στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, οργανώνει, προσαρμόζει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και όταν συναλλάσσεστε με τα φυσικά της καταστήματα. 

Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται στον τρόπο χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε αναφορικά με αυτά σύμφωνα με τον Κανονισμό.

Σχετικά με τους Διαδικτυακούς Τόπους της Εταιρείας

Το www.themelidisjewels.com αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, όπου βρίσκεται το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων μας. Επιπλέον, μέσω του διαδικτυακού μας τόπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εύρος υπηρεσιών που σας παρέχει η Εταιρεία, όπως:

 • Για την παραγγελιά προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας ή με την επίσκεψη του στο φυσικό μας κατάστημα
 • αποστολή ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού (newsletter)
 • εγγραφή μέλους και δημιουργία σχετικού λογαριασμού
 • άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται από τον Κανονισμό στο άρθρο 4 (2): «επεξεργασία» συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.


Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται πλέον από τον Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation - GDPR), ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και ετέθη σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018.

Πρόκειται για ένα νέο, ενιαίο και άμεσα εφαρμόσιμο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων-φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς.


Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Οι βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν χαραχθεί από τον GDPR είναι οι εξής:

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα οφείλουν να υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Σκοπός: Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να εξασφαλίζεται ότι δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Ελαχιστοποίηση: πρέπει τα δεδομένα να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

Ακρίβεια: τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας

Περιορισμός στον σκοπό της επεξεργασίας: τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης: διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

Λογοδοσία: «Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει την συμμόρφωση...». Συνοδεύεται από πληθώρα ρυθμιστικών διατάξεων, ικανών να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των δεδομένων, που διαχειρίζονται οι υπεύθυνοι, εντός του πλαισίου της πλέον ισχύουσας αρχής της αυτορρύθμισης. 

Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα: τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.Σε ποιους εφαρμόζεται ο Κανονισμός

Ο GDPR εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται μεταξύ άλλων και από εταιρείες.


Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε

Η Εταιρεία μας συλλέγει αποκλειστικά και μόνο τα απολύτως αναγκαία Δεδομένα σας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον σκοπό που προορίζονται. Συγκεκριμένα αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής::

 • Δεδομένα κατά την εγγραφή του χρήστη και τη δημιουργία σχετικού λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο.
 • Προτιμήσεις αγορών, ώστε να λαμβάνετε προτάσεις για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν
 • Πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή 
 • Το όνομα χρήστη του μέσου κοινωνικής δικτύωσής που χρησιμοποιείτε, εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω αυτών των μέσων
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πριν από εμάς
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. 
 • Καταγραφή της εικόνας σας σε CCTV για λόγους ασφαλείας όταν επισκέπτεσθε το φυσικό μας κατάστημα 

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων 

Η συλλογή τωv προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, ενδέχεται να είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή να είναι προαιρετική.

Ο αστερίσκος (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα υποδηλώνει την υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων

Σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης των στοιχείων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των συγκεκριμένων δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για τη Εταιρεία η εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης ή η παροχή των άλλων υπηρεσιών που διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.

Η συλλογή επιπρόσθετων Δεδομένων από την Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρηση τους συντείνει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.Πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας από την Εταιρεία

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας μεριμνά ώστε η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας να διεξάγεται από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, τελώντας σε συμβατική δέσμευση για την προστασία των Δεδομένων σας και την τήρηση εμπιστευτικότητας διεξάγουν τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των σκοπών που σχετίζονται αποκλειστικά με τη χρήση των διαδικτυακού μας τόπου, τις υπηρεσίες του και την πώληση των προϊόντων μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου. Σας γνωρίζουμε ωστόσο ότι αν επιλέξετε να μην παραχωρήσετε τα Δεδομένα σας στην Εταιρεία μας ή αρνηθείτε ορισμένα δικαιώματα επικοινωνίας, δε θα είναι εφικτό να παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.


Ειδικότερα χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την εκπλήρωση των ακόλουθων υπηρεσιών:

Παραγγελίες προϊόντων: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να ανταποκριθεί στη συμβατική της υποχρέωση, να εκτελέσει την παραγγελία προϊόντων, να προσφέρει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν μας παραχωρήσετε τα Δεδομένα σας κατά την σύναψη της σύμβασης είτε στο φυσικό μας κατάστημα είτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν θα μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας και συνακόλουθα να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβαστούν τα Δεδομένα σας σε τρίτους για την προμήθεια ή την παράδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, μπορούμε να διατηρήσουμε τα Δεδομένα σας για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις, όπως λ.χ. επιστροφές προϊόντων, σύμφωνα με το νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών (ν.2251/1994).

Παροχή Υπηρεσιών από τρίτους:  Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τα Δεδομένα σας με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως λ.χ  courier delivery).  Χωρίς την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.


Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας με σκοπό να σας παρέχουμε τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η αγορά προϊόντων ή/και η χρήση υπηρεσιών.


Επικοινωνία: Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να απαντήσουμε στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στα αιτήματα επιστροφής χρημάτων ή/και στις καταγγελίες.

Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών: Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα στοιχεία των συναλλαγών και τις προτιμήσεις σας για να σας γνωστοποιήσουμε μέσω e-mail, διαδικτύου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης  σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες, εκπτώσεις, εξατομικευμένες/προσωποποιημένες προσφορές κλπ. Σας γνωρίζουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

 • Η Εταιρεία στοχεύοντας στην παροχή προσφορών και προτάσεων που είναι σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, συνδυάζει όλα τα συλλεχθέντα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για παράδειγμα το ιστορικό αγορών σας τόσο στο φυσικό μας κατάστημα όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για τον ίδιο σκοπό, συνδυάζονται επίσης τα Δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εσάς με Δεδομένα που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση αυτών των Δεδομένων στην Εταιρεία μας.

 • Για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου, θα χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα που κατέχουμε για τα αγαπημένα σας προϊόντα. Αυτό γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ειδοποιήσεις Apps ή  - για τον διαδικτυακό μας τόπο – τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να εμφανιστεί μια λίστα με προϊόντα που κοιτάξατε πρόσφατα ή να σας υποβάλλουμε προτάσεις με βάση το ιστορικό αγορών σας και οποιαδήποτε άλλα Δεδομένα έχετε μοιραστεί μαζί μας.


Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, της Εταιρείας ή τρίτων

 • Η Εταιρεία προκειμένου να προστατεύσει τους πελάτες, τους χώρους, τις εγκαταστάσεις, τους συνεργάτες, τα προϊόντα και εν γένει τα περιουσιακά της στοιχεία από εγκληματικές δραστηριότητες, λειτουργεί σύστημα CCTV στο κατάστημά της που καταγράφει εικόνες για λόγους ασφαλείας. Το πράττει αυτό βάσει νόμιμων επιχειρηματικών της συμφερόντων. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα μέσω της χρήσης CCTV, παρακολούθησης απάτης και παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, θα ακολουθήσει επεξεργασία αυτών των Δεδομένων για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης αξιόποινων πράξεων. Στόχος της Εταιρείας είναι η προστασία των πελατών, υπαλλήλων και συνεργατών από εγκληματικές δραστηριότητες.

 • Επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών: Η Εταιρεία το κάνει αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά της συμφέροντα. Αυτό συντελεί επίσης στην προστασία των πελατών της από απάτες.


Για τη συμμόρφωσή της Εταιρείας με υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο

 • Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις συμβατικές ή νομικές της υποχρεώσεις  ανταλλάσσει και παραχωρεί δεδομένα όταν προβλέπεται από το νόμο. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με τις δικαστικές Αρχές.

 • Για την αποστολή επικοινωνιών που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, η Εταιρεία δε θα μπορέσει να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις.Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της και συγκεκριμένα για:

 • τη διεκπεραίωση της πώλησης των προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, π.χ. την ενημέρωση σας αναφορικά με τη διαθεσιμότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την Εταιρεία και την πραγματοποίηση επιστροφών.

 • τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας

 • την προώθηση προϊόντων/ή και υπηρεσιών μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.

 • τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας – Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει αποκλειστικά και μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας.Κοινοποίηση Δεδομένων από την Εταιρεία

Η Εταιρεία κάνει κοινή χρήση των Δεδομένων σας με:

 • Τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, διανομή email, μεταφορές και παραδόσεις, διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας,  διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των προϊόντων, Google, Facebook, καθώς και διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων.  Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Άλλους τρίτους φορείς, όταν και στον βαθμό που απαιτείται και ιδίως για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων του διαδικτυακού μας τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του διαδικτυακού τόπου και των πολιτικών μας, (iii), συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης (π.χ. παραχάραξη) (iv) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων
 • Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα σας είναι η ακόλουθη:

 • Συνεργαζόμαστε στενά και επικοινωνούμε συνεχώς μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι ασφαλές και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.
 • Παρέχουμε μόνο τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.
 • Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που αναφέρονται στη σύμβασή μας μαζί τους.
 • Αν διακοπεί η χρήση των υπηρεσιών τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τις ακόλουθες εταιρείες, οι οποίες επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος των συμβάσεών τους μαζί μας:

 1. IMB NET 

Περαιτέρω οι Εκτελούντες την επεξεργασία των Δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας
 • να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία, κατάλληλα και πρόσφορα μέτρα ασφάλειας
 • να τηρούν εχεμύθεια
 • να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.


Για πόσο χρόνο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας

Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εκτός αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος επεξεργασίας από την κείμενη νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα έχετε λογαριασμό χρήστη. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, θα διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα για λόγους συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις. Κατά τη λήξη αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως. Για παράδειγμα:

Παραγγελίες: Όταν η Εταιρεία λαμβάνει μια παραγγελία σας, θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγήσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορεί να συμμορφώνεται με τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις. 

Εγγυήσεις :Εάν η παραγγελία σας περιλάμβανε εγγύηση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

Newsletter: Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του

Είναι ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Συγκεκριμένα αντιλαμβανόμενη τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε τυχαία ή αθέμιτη, παράνομη, κακόβουλη και μη ενδεδειγμένη επεξεργασία. 

Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος  www.themelidisjewels.com για την αναγνώρισή σας ως χρήστη λογαριασμού είναι δύο: η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο Προσωπικός Κωδικός Xρήστη (Password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) της Εταιρείας. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό σας Κωδικό Χρήστη (Password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώρηση του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα.

Τα ανωτέρω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται σκόπιμο.

Ποια δικαιώματα διαθέτετε αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματα που διαθέτετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και κατοχυρώνονται στον Γενικό Κανονισμό GDPR είναι τα εξής:

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Γενικού Κανονισμού).

‘Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα παραχωρούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 16 Γενικού Κανονισμού).

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται κάποια λαθεμένη καταχώρηση Δεδομένων σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17 Γενικού Κανονισμού).

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους προαναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή απλώς επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας (άρθρο 20 Γενικού Κανονισμού).

Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 Γενικού Κανονισμού).

Δικαιούσθε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας σχετικά με την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας (άρθρο 21 Γενικού Κανονισμού).

 Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή θα ισχύει για το μέλλον.


Επιλογή μη λήψης επικοινωνιών marketing: Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing της Εταιρείας αλλάζοντας τις επιλογές σας στον λογαριασμό χρήστη του διαδικτυακού μας τόπου. Επιπλέον μπορείτε να επιλέξτε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες marketing τροποποιώντας τις εγγραφές email και sms. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα «Βοήθεια-Επικοινωνία» παρακάτω.

"ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΛΙΔΗ Δ&Κ ",Μπακνανά 25, Νέος Κόσμος ΤΚ 11744, τηλ: 210-9232798, e-mail: info@themelidisjewels.com 


Σε περίπτωση που η επεξεργασία των Δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας: Σε περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων βάσει νόμιμου συμφέροντος της Εταιρείας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία για λόγους που ανάγονται στην προσωπική σας κατάσταση. Οφείλουμε σε αυτήν την περίπτωση να το πράξουμε αν δε θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό λόγο να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας 

Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Μπακνανά 25, Νέος Κόσμος ΤΚ 11744) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της (info@themelidisjewels.com ) και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατόν.


Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Για λόγους προστασίας της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβείτε στην υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος με βάση την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν ένα τρίτο μέρος έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς για την υποβολή αιτήματος εκ μέρους σας, θα του ζητηθεί να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.


Χρόνος απάντησης στα αιτήματά σας

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν εντός εύλογου χρόνου, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από το χρονικό σημείο λήψης του αιτήματός σας (Άρθρο 12 παρ. 3 Γενικού Κανονισμού). Αν, ωστόσο, το Αίτημα σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε (Άρθρο 12 παρ. 4 Γενικού Κανονισμού).

 Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβανομένων υπόψη των διοικητικών εξόδων για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα (Άρθρο 12 παρ. 5 Γενικού Κανονισμού).


Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα προσωπικά σας δεδομένα σας καθίστανται τα Δικαστήρια Αθηνών.Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Πριν όμως υποβάλετε την καταγγελία θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Εταιρεία, π.χ. ασκώντας τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 15 έως 22 του Γενικού Κανονισμού δικαιώματα. Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή.


Ενημέρωση για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όποτε κρίνεται σκόπιμο. Εάν υπάρχουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας η επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα ειδοποιείστε με κάθε πρόσφορο μέσο.


Ερωτήσεις και Σχόλια

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ή σχόλια και επισημάνσεις αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία

 • Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@themelidisjewels.com  ή
 • Επιστολή προς τη διεύθυνση Μπακνανα 25, Νέος Κόσμος 11744.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:


Προσωπικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος από τα καταστήματα μας ή με την πρώτη εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, π.χ. όταν κάνετε μια έρευνα αγοράς, ένα σχόλιο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube), συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό μας κλπ.

 • Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο.
 • Πληροφορίες σχετικά με εσάς κατά την εξέταση της αίτησης σας για ασφάλιση και δάνεια που προσφέρονται από επιλεγμένους τρίτους εταίρους μας, όπως στοιχεία απασχόλησης, οικονομική θέση, πληροφορίες που προέρχονται από αποδεικτικά έγγραφα ταυτοποίησης, όπως ταυτότητα, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης.
 • Πληροφορίες συσκευής.
 • Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies.
 • Τοποθεσία.

Περιπτώσεις στις οποίες σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα:


 • Όταν αγοράζετε προϊόντα στα καταστήματα μας ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου (call center).
 • Όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.
 • Όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ.
 • Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή όταν συμπληρώσετε μια από τις έρευνες πελατών μας.
 • Όταν εγγράφεστε στα προγράμματα επιβράβευσής μας.
 • Όταν υποβάλλετε αιτήματα.

 

 

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας ή για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ άλλων όπως:

 • επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων.
 • προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες μας και που πιστεύουμε ότι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεση σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για τα ακόλουθα:

 • ενημέρωση πότε ένα προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.


Έννομο συμφέρον

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας
 • να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια
 • να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες, τις αγορές ή τους λογαριασμούς σας
 • να σας παρέχουμε υλικό που σας ενδιαφέρει και να κάνετε πλοήγηση στους ιστότοπους μας
 • να ενημερώνεστε για προωθητικές ενέργειες (στις οποίες βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας), π.χ. να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες ή να στέλνουμε στοχευμένα μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων και πλατφόρμες τρίτων
 • να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης
 • να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνετε, για τον τρόπο με τον οποίο τα καταναλώνετε και τα ψωνίζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα
 • να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας, ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών
 • να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για παράδειγμα, όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας)
 • να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον
 • να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών
 • εάν κατέχετε ένα από τα ασφαλιστικά προϊόντα μας
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως:

 • να σας εντοπίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
 • να βοηθήσουμε δημόσια αρχή, π.χ. αστυνομία.

 

Για το δικό σας «όφελος»

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το δικό σας «όφελος» για παράδειγμα:

  • μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν που αγοράσατε ή για την ανάκληση του.
  • χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες για σκοπούς όπως:
  • εξατομίκευση της εμπειρίας των επισκεπτών μας στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου
  • παροχή υλικού (συμπεριλαμβανομένη και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στο δικό σας ενδιαφέρον και στο τρόπο με τον οποίο περιηγείστε στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου
  • τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης μας.
  • Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε στη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές (διαδικτύου) υπηρεσίες, να εντοπίσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, να στοχεύσουμε στη διαφήμιση και να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες για εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες για να καθορίσουμε τα πρότυπα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκτάμε για εσάς και με άλλους τρόπους, για τους οποίους σας ενημερώνουμε τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα σας, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να καλύψουμε καλύτερα τις δικές σας ανάγκες. • Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!
  Το email σας έχει καταχωρηθεί πάλι!